Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

20:18
20:16
3722 fd5b 390
Reposted frommartinini martinini viadobrykaktus dobrykaktus
Sekretny-Wachlarz
20:16
2619 530d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadobrykaktus dobrykaktus
Sekretny-Wachlarz
20:12
Jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć wiedz, że musi do ciebie wrócić. Może w innej osobie, innym miejscu, czasie, ale wróci.
— Fiodor Dostojewski

June 11 2015

Sekretny-Wachlarz
19:23
1894 a3fa 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
Sekretny-Wachlarz
19:14
0403 f46e 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
Sekretny-Wachlarz
19:14
0416 f09d 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
Sekretny-Wachlarz
19:14
5446 b317 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
Sekretny-Wachlarz
19:14
6995 c5b2 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
Sekretny-Wachlarz
19:13
8686 8c1f 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater

June 10 2015

Sekretny-Wachlarz
21:44
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie,
którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la
i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę.
— Lew Tołstoj
Sekretny-Wachlarz
07:42
5764 2b0d 390
Sekretny-Wachlarz
07:42
Reposted fromshakeme shakeme viajeenack jeenack
07:42
0548 f1b2 390
Reposted fromsunlight sunlight viajeenack jeenack
Sekretny-Wachlarz
07:42
7732 b1c9 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajeenack jeenack
Sekretny-Wachlarz
07:42
7692 3ff9 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajeenack jeenack
Sekretny-Wachlarz
07:41
4431 9028 390
Reposted frompianotea pianotea viajeenack jeenack
Sekretny-Wachlarz
07:35
Reposted fromshakeme shakeme viajeenack jeenack
Sekretny-Wachlarz
07:35
a dziś znów komuś kogoś zabrakło
— panizwasem
Reposted frompanizwasem panizwasem viajeenack jeenack

June 09 2015

Sekretny-Wachlarz
07:52
7974 d3bb 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl